Algemene voorwaarden live optredens

 

1. Een optie nemen. 
Een optie blijft zonder tegenbericht 14 dagen staan. Indien bij ons in de tussentijd een definitieve boeking binnenkomt, bellen wij u met de vraag de optie om te zetten in een definitieve boeking. Indien dit binnen een dagdeel niet mogelijk is, vervalt de optie.

 

2. Een optie annuleren.
U kunt ten alle tijden en zonder opgaaf van reden annuleren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

3. Optredens buiten.
Optredens in de buitenlucht vinden altijd plaats onder een overkapping. Zowel direct zonlicht als regen en wind zijn niet-acceptabele werkomstandigheden.

 

4. Optredens binnen.   
Optredens binnen kunnen in principe onder alle omstandigheden plaats vinden. Echter niet naast grote geluidsinstallaties of in het donker.

 

5. Een optreden annuleren. 
Als u een optreden annuleert, wordt u de volgende percentages van het afgesproken bedrag in rekening gebracht:
Annulering bruto gage:

 

0 t/m 10 dagen voor datum optreden……100%
11 t/m 20 dagen…………………………………….. 80%
21 t/m 30 dagen…………………………………….. 60%
31 t/m 45 dagen………………………………………. 40%
46 t/m 60 dagen………………………………………..20%

 

Andersom verplichten wij ons onze contracten na te komen en kan de opdrachtgever vergoeding vragen bij annulering.

 

6. Copyright.   
Al het tijdens live optredens gemaakte artwork mag niet gepubliceerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de tekenaar.

 

 Algemene voorwaarden studio-opdrachten
1.   Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever door betaling van het overeengekomen honorarium het recht tot een eenmalige exclusieve openbaarmaking van het door de illustrator te vervaardigen werk.
2.   Indien de territoriale omvang van het gebruiksrecht niet is bepaald, wordt dit geacht te zijn beperkt tot het Nederlands taalgebied binnen Europa.
3.   Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze, behalve voor illustraties in boeken, geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
4.   Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
5.   Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
6.   Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
7.   Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.
8.   De opdrachtgever en de illustrator zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additioneel honorarium bepalen. Meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing zal worden gehonoreerd op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
9.   Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan een maand zal duren, is de illustrator gerechtigd een maandelijkse voorschotbetaling te vorderen.
10.   De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen en dergelijke, alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
11.   De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten, tenzij gelijkenis wordt vereist en met inachtneming van het bepaalde in art 10. In geval gelijkenis wordt vereist vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zake.
12.   De illustrator is ten allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de illustrator geregeld te worden. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding voorwaarde. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd aan publicatierechten met 100% verhoogd, met een minimum van 200 Euro.
13.   Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.
14.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever alle schetsen, goed- danwel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige reproductie of openbaarmaking van deze schetsen, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.
15.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever al het geleverde ilustratiemateriaal binnen 6 maanden na levering onbeschadigd aan de illustrator retourneren. De illustrator verplicht zich het werk 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.
16.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.
17.   Ingeval van verlies van- of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in middelijk of onmiddelijk houderschap van de opdrachtgever bevindt, is deze verplicht de daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te vergoeden. De schade bedraagt minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds overeengekomen openbaarmaking, met een minimum van 750 Euro.
18.   Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan overeengekomen openbaar maakt is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van tweemaal het bedongen of gebruikelijke honorarium.
19.   De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
20.   Indien de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 7 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.
21.   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

Copyright 2012 www.sneltekenaars.com . Alle rechten voorbehouden . Realisatie: SnelleKoppen.nl
Trefwoorden: karikatuur – karikatuurtekening – karikatuurtekenaar sneltekenaar – online karikatuur – digitale karikatuur
karikatuur van foto – origineel kado